Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Carp Gear bvba in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Carp Gear bvba aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

2.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Carp Gear bvba langs elektronische weg heeft aanvaard.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Carp Gear bvba onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 Carp Gear bvba treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

2.4 Carp Gear bvba kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Carp Gear bvba op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

2.5 Het staat Carp Gear bvba vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Carp Gear bvba en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Carp Gear bvba een bestelling of aanvraag weigert, deelt Carp Gear bvba dit onmiddellijk mee aan de consument.

 

3. HET AANBOD

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Carp Gear bvba gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Carp Gear bvba niet.

3.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief BTW;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

4. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

4.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een magazine/flyer/nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt, het eindtotaal is bepalend.

 

5. BETALING

5.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

- directe online betaling

Carp Gear bvba kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.2 In het geval dat met Carp Gear bvba een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Carp Gear bvba is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

5.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Carp Gear bvba als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling is Carp Gear bvba bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 5.4 daaronder begrepen.

 

6. LEVERING

6.1 Carp Gear bvba verzendt, (zelf dan wel) via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 werkdagen vanaf de besteldatum. (naar een adres in België)

6.2 Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch bericht.

6.3 Carp Gear bvba is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

7. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

7.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 7 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan telefonisch of via e-mail contact opnemen op Carp Gear bvba, om een geschikte oplossing te vinden.

7.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Carp Gear bvba zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.

7.4 Ruilen is niet mogelijk.

 

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De artikelen blijven eigendom van Carp Gear bvba tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Carp Gear bvba staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Carp Gear bvba is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carp Gear bvba.

9.3 Indien Carp Gear bvba, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Carp Gear bvba aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

9.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Carp Gear bvba behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

9.6 De consument is gehouden Carp Gear bvba te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Carp Gear bvba mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat Carp Gear bvba op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Carp Gear bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

10. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is Carp Gear bvba niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met  betrekking tot de internetsite berusten bij Carp Gear bvba, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiders producten, of andere  voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.


11.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

 

12. PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Carp Gear bvba zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Carp Gear bvba gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Carp Gear bvba worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

12.3 Carp Gear bvba zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 

13. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

13.1 Carp Gear bvba accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Carp Gear bvba is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Limburg bevoegd.

 

15. GESCHILLEN

15.1 Het e-mailadres van de klantenservice is [email protected]  Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

16. BEDRIJFSINFORMATIE EN KLANTENDIENST

Carp Gear bvba is gevestigd te Guldensporenlaan 113, 3530 Houthalen-Helchteren en geregistreerd in de KBO onder nummer BE0536.575.492

De klantendienst is bereikbaar op het nummer: +32/11 74 48 06 of per mail via: [email protected] op maandag en woensdag tem vrijdag van 9u – 18u,  en op zaterdag van 9u tem 15u30. Gesloten op dinsdag, zondag en feestdagen.

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media